Prosjektering

Bygninger

 • Bustader- Fritidsbustader-Skoler
 • Industribygg-Kontorbygg-Andre bygg.

Vi kan utføre:

 • Utarbeiding teikningsframlegg ,herunder:
 • Innteikning av planløysing ,snitt ,fasader, perspektiv,romperspektiv

Eksemper bygningar:

 • Fargeframlegg utvendig og innvendig.
 • Innteikning situasjonskart m/bygninger, tilkomstveger og trase for
 • vatn/avlaupsledning m.m.
 • Ett-trinns søknad til kommunen med rammeløyve og ansvarsrett for
 • prosjektering og ev. utføring. Nabovarsel.
 • Eventuell endring av ansvarsrett etter at utførandes er valt.

Utarbeiding av grunnlag for totalentreprise, eventuelt delte entrepriser
for fyljande fag:

 • Grunn- og betongarbeid, innomhus- og utenomhusanlegg.
 • Bygning ( bæresystem,dekker,ytter-/innervegger,tak,fast inventar )
 • Elektroinnstallasjoner.
 • Vvs-innstallasjoner.
 • Gjennomgang av innkomne anbud.
 • Utarbeiding kontrakt med valt entreprenør/firma.

Anlegg

 • Veganlegg
 • Hamneanlegg
 • Idrettsanlegg
 • Andre anlegg

Vi kan i hovudsak utføre dei same tenestene for anlegg som nemd ovanfor under bygningar.

 • Veganlegg
 • Hamneanlegg
 • Idrettsanlegg
 • Andre anlegg