Regulerings- og utbyggjingsplaner

Vi kan utføre:
 • Orientering kostnader ( gebyr ) frå offentlege instanser.
 • Synfaring i området.
 • Møte med grunneigarar.
 • Møte med kommunen.
 • Søknad om oppstartsløyve
 • Varsel om oppstart planarbeid.
 • Eventuelt e møte med Fylkesmannen.
 • Utarbeiding plankart og reguleringsføresegner etter. Eventuelle illustrasjons-skissser.
 • Oversending plankart og reguleringsføresegner til 1. gongs handsamimg i kommunen
 • Kunngjering om offentleg ettersyn, høyringsrunde
 • Endringer av planen etter eventuelle merknader.
 • Innsending av planen for 2. gongs handsaming.
 • Kunngjering etter stadfesting.


Varsel om reguleringsarbeid:

Varsel om reguleringsarbeid samt høyring av planprogram for Nordeide i Austevoll.