Siste Oppdateringar - varslar:

Vedtak
Fylkesmannen i Hordaland stadfester Austevoll kommunestyre sitt vedtak av 22.02.2018 i sak 031/18, godkjenning av endring av detaljreguleringsplan for gnr 5 og 6, Kalvenes og Veivåg, plan-id 124420130014.
Konklusjon
Etter vår gjennomgang av saksdokumenta finn Fylkesmannen at reguleringsplanen er handsama i samsvar med dei krav som plan- og bygningslova set til utarbeiding og vedtaking av reguleringsplanar. Vi meiner at vurderingane har vore tilstrekkeleg grundige og at dei bygger på lovlege reguleringsmessige omsyn. Vi har heller ikkje merknader til det planfaglege skjønnet som kommunen har utøvd i saka, jf. fvl § 34 andre ledd. Klagen vert etter dette ikkje teken til følgje. Kommunen sitt vedtak vert stadfesta. Fylkesmannen sitt vedtak er endeleg og kan ikkje klagast vidare, jf. fvl § 28 tredje ledd.
På denne linken, finn du godkjente reguleringsplanar som m.o.a Plan Consult har utarbeida: (Austevoll Kommune)
Reguleringsplaner
Referanseprosjekt
Innmåling / Utstikking