Siste Oppdateringar - varslar:

RH 09.05.18
RH 07.05.18
Oppdatert: 05.12.17 RH
I planutvalet sitt møte 30 november. (Utsett frå 24.nov) vart mindre endring av Skårøy planen godkjent. Saka er ikkje formelt godkjent då ein alltid legg saka ut til klagebehandling med 3 veker. Utval for plan og byggesak handsama ovannemnde sak i møte den 30.11.2017, sak 131/17. Det vart gjort følgjande vedtak:
Utval for plan- og byggesaker vedtar å godkjenne mindre endring av reguleringsplan for gnr. 32, bnr. 102 m.fl. Skårøya i medhald av delegert mynde og plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14. Plannamn: Detaljreguleringsplan for gnr. 32, bnr. 102 m.fl. Skårøya. PlanID: 1244 20130010 Ansvarleg søkar: Plan Consult AS
Oppdatert 05.12.17

Julia takka for seg.

24. november 2017, var Julia Lacombe sin siste dag hjå Plan Consult. Me takkar Julia for tida ho har jobba hos oss og ønsker ho lykke til vidare med nye utfordringar ein anna stad i landet:-)

oppdatert 05.12.17 RH
På denne linken, finn du godkjente reguleringsplanar som m.o.a Plan Consult har utarbeida: (Austevoll Kommune)
Reguleringsplaner
Referanseprosjekt
Innmåling / Utstikking